Yponomeutidae: Argyresthiinae
Yponomeutidae
Argyresthiinae
[1]
401
Argyresthia laevigatella
407
Argyresthia dilectella
409a
Argyresthia trifasciata
409b
Cypress Tip Moth
Argyresthia cupressella
410
Argyresthia brockeella
411
Argyresthia goedartella
412
Argyresthia pygmaeella
414
Argyresthia curvella
415
Argyresthia retinella
416
Argyresthia glaucinella
417
Argyresthia spinosella
418
Apple Fruit Moth
Argyresthia conjugella
420
Cherry Fruit Moth
Argyresthia pruniella
421
Argyresthia bonnetella
422
Argyresthia albistria

 UK Lepidoptera Home | Site Sponsors

All rights reserved ©